Välistä väylälle hankeaika oli 1.6.21-31.12.22 jonka lisäksi saimme jatkoaikaa

30.6.23 asti kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen ja kehittämiseen.

 

Hankkeen tuloksia

Hankkeen kohderyhmänä oli koronapandemian vuoksi syrjäytymisuhkaan joutuneita työikäisiä sekä etäopiskelun vuoksi haastavaan tilanteeseen ajautuneita jatko-opiskelijoita.

Hankeaikana Välistä väylälle-hankkeen toiminnoissa mukana pitkäkestoisesti oli 271 hlöä. Hankkeen 18 pienryhmille mahdollistettiin yksilöllisesti, monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä työ- ja toimintakykyä tukevia toiminnallisia vapaa-ajan-, liikunnan ja harrastustoiminnan aktiviteetteja.

Alueellisia tapahtumia Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonrannalla ja Rantasalmella toteutettiin yhteensä 43 hankeyhteistyönä laajan, moniammatillisen yhteistyöverkoston, 25 yhdistyksen sekä 27 pienen yrityksen kanssa. Hanke toteutettiin lähialuehankkeena, joten hankkeen kilpailutukset ostopalveluista toteutettiin alueellisesti yhdistystoimijoiden ja pienten yritysten kesken.

Hankeyhteistyössä aktiviteettien ja tapahtumien toteuttamisessa mukana oli myös ESLin Tanssin taikaa ja tasapainoa2-hanke, Sillat-hanke, Vihreä telakka- hanke sekä Kylien varautuminen häiriötilanteisiin-hanke.

Hanketyön punaisena lankana oli hankkeen asiakkaiden elämänhallinnan tukeminen toiminnallisten aktiviteettien ja tapahtumien lisäksi. Elämänhallinnan tueksi hankealueella toteutettiin 10 hävikkiruokatapahtumaa, alkusammutus- ja perusensiaputaitojen harjoittelemista mahdollistettiin 11 kertaa ja Varautuminen 72 tuntia- koulutuksia järjestettiin 7.

Kokosimme Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi-kirjasen hankkeen asiakkaille sekä ajankohtaisen, Hävikistä hyödyksi- materiaalin sähköiseen, tulostettavaan muotoon.

Molemmat kirjaset ovat saatavilla alla olevista linkeistä!

Yhdistystoimijoiden osaamisen vahvistamiseksi toteutimme hankealueella koulutuskokonaisuuden, jotka tarjosivat tässä poikkeustilanteessa yhdistystoimijoille konkreettisesti tietoa ja valmiuksia kohdata ukrainalaisia pakolaisia hankealueella.

Savonlinnan kansanopiston toteuttamiin 1. koulutusiltoihin (5) osallistui 35 hlöä 18 eri yhdistyksestä. Itä-Karjalan kansanopiston toteuttamiin 2. koulutusiltoihin (5) osallistui 29 hlöä 22 eri yhdistyksestä.

 

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuudesta

Keräsimme arviointia ja palautetta monikanavaisesti hankkeen kohderyhmältä sekä yhteistyöverkostolta. Hyödynsimme Kykyviisari-arviointimenetelmää, Osallisuusindikaattoria sekä lisäksi kokosimme arviointi/palautelomakkeet hankkeen asiakkaille, yhteistyöverkostolle sekä hankeyhteistyössä olleille yhdistystoimijoille. Monikanavaisesti toteutettuihin arviointi- ja palautekyselyihin osallistui yhteensä 234 hlöä.

Hankkeen asiakkaiden sekä heidän ohjaajiensa palautteiden mukaan

Korona-ajan pitkittyessä osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen ja aktiivinen osallistuminen pitkäkestoisesti hankkeen mahdollistamiin toiminnallisiin aktiviteetteihin/tapahtumiin lisäsi osallistujien kokemuksia osallisuudesta.  Asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti suunnitellut pienryhmien aktiviteetit ja tapahtumat lisäsivät osallistujien sosiaalisia taitoja, rohkeutta kokeilla uusia liikuntalajeja omassa, tutussa porukassa. Pitkäkestoisesti hankkeen toimintoihin osallistuminen vahvisti osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä vapaa-ajan aktiivisuutta. Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi- kirjasen koettiin auttavan tekemään omia hyvinvointia edistäviä valintoja. Elämänhallinnan tueksi toteutetut hävikkiruoka-tapahtumat, alkusammutus- ja perusensiapu- harjoitukset sekä Varautuminen 72 tuntia-koulutukset vahvistivat osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia.

Yhteistyöverkosto ja yhdistystoimijat kuvasivat yhteistyötä hanketiimin kanssa joustavana, toimivana, sujuvana, iloisena ja vaivattomana. Hanketiimiä kuvattiin ammattitaitoisiksi, sydämellisiksi ja innostaviksi. Tunnelma ja ilmapiiri tapahtumissa/aktiviteeteissa koettiin innostavana, rentona, iloisena ja lämminhenkisenä. Toiminnalliset aktiviteetit/tapahtumat koettiin monipuolisiksi, asiakaslähtöisiksi ja innostaviksi. Hanketiimiä kiiteltiin hyvästä asiakaslähtöisestä hankeyhteistyöstä ja hankkeen tarpeellisuus ja hyödyllisyys kohderyhmälle tuli esille ja hankealueelle toivottiin vastaavia, asiakaslähtöisiä hankkeita jatkossakin. Kesäkuussa-23 hankkeen loppuraportissa on aukikirjoitettuna, luettavissa em. arvioinneista/palautteista sekä hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Nyt keväällä-23 hanketiimi keskittyy jatkoajan suunnitelman mukaisesti kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosyhteistyön ( Xamk, Spesia ja Samiedu) vahvistamiseen ja kehittämiseen.