Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedellytysten parantamiseksi tammikuussa 2007 perustettu rekisteröity, poliittisesti sitoutumaton yhdistys.

Yhdistyksemme perustehtävä

Savonlinnan Seudun Kolomonen mahdollistaa yhdistysten ja kansalaisten toimintaa hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Yhdistyksemme voimalause

Tiedolla, taidolla ja tunteella - yhdessä hyvään huomiseen

Yhdistyksemme tulevaisuuskuva

Savonlinnan Seudun Kolomonen on tunnustettu, vastuullinen ja luotettava toimija sekä haluttu kehittäjäkumppani. Elinvoimaisten yhdistysten yhteistoimintajärjestö, joka hyödyntää uusinta teknologiaa kaikessa toiminnassaan.

Yhdistyksemme arvopohja

TIETO - vastuullisuus, luotettavuus, osaaminen

Kolomonen on asiantuntijaorganisaatio. Kehitämme omaa osaamistamme perustehtävämme mukaisesti ja käsittelemme tietoa vastuullisesti ja turvallisesti (tietosuoja ja –turva).

Meillä on merkittävä rooli alueen viestijänä. Jaamme omaa, jäsenyhdistysten ja kumppaneiden tuottamaa tietoa tasapuolisesti. Meidän itsemme tuottama tieto on tarkistettua ja oikeaa.

Vastaamme jäsenyhdistysten tiedon tarpeeseen mm. järjestämällä koulutuksia.

Yhdistystämme johdetaan tiedolla ja tieto toimii päätöksenteon pohjana.

TAITO - yhteisöllisyys, luovuus ja uudistuminen

Näemme yhteiskunnan muutokset ja niiden kehittymisen sekä vastaamme olemassa oleviin ja tuleviin haasteisiin. Reagoimme ja olemme mukana muutoksissa.

Mahdollistamme osallistumisen ja otamme yhdistyksiä ja yhteisöjä mukaan toimintaamme ja osallistamme heitä sekä luomme ja pidämme yllä verkostoja.

Jäsenyhdistyksillämme on mahdollisuus vaikuttaa Kolomosen toimintaan ja palveluihin.

TUNNE - avoimuus, ennakkoluulottomuus, tasa-arvo

Kolomosen toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Tartumme rohkeasti esille tulleisiin haasteisiin ja uskallamme kokeilla uusia innovaatioita.

Emme syrji ketään, kohtelemme jäsenyhdistyksiä tasapuolisesti. Luomme ilmapiirin, jossa kaikilla on tunne tasa-arvoisuudesta ja keskinäisestä arvostuksesta.

 

Kolomosen toiminta tukee eri tahojen ja erilaisten toimijoiden yhteistyötä, se on seudullinen ja tuottaa alueen asukkaiden osallisuuden vahvistamista ja hyvinvoinnin lisääntymistä.

Kolmas sektori vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toteutumista ja kansalaisjärjestöt ovat myös vahva kunnallisia palveluja tukeva toimijajoukko.

Kolomosessa on tällä hetkellä 145 jäsenyhdistystä.

STEA on myöntänyt Kolomoselle kohdennetun avustuksen vuodelle 2022. Avustus mahdollistaa Savonlinnan seudulla yhdistysten yhteistyön kehittämisen sekä yleisen hyvinvoinnin ja kansalaisaktiivisuuden lisäämisen.

Tavoitteena on rakentaa ja kehittää uusi toimintamalli seudun järjestöjen ja sidosryhmien yhteiselle työlle. Päämääränä on järjestötoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen.

Toimintamallissa mahdollistetaan järjestöjen mahdollisuus toimia verkostoituneesti ja seudun ihmisiä voimaannuttavasti.

Kansalaisten voimaantumisessa yleinen aktiivisuus ja osallistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa ympäristöönsä ja hyvinvointiinsa lisääntyy.