Edellisen Kolomosen kuukausi@postin ilmestymisen jälkeen on jälleen julkaistu useita mielenkiintoisia artikkeleita, tutkimuksia, kirjoja ja muista aineistoja.

 

Asukasloikka esillä Diakin TKI-vuosikirjassa

Juuri julkaistussa Strategia siivittämässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa – Diakin TKI-toiminnan vuosikirja 6:ssa kuvataan strategisten vahvuuksien kehittämistä edistäviä prosesseja ja itse strategisia vahvuuksia. Strategisista vahvuuksista kerrotaan esimerkeillä, jotka pohjaavat sekä Diakin koulutus- että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-nan piirissä toteutettuihin kokeiluihin ja kehittämiseen.

Julkaisu jakaantuu viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan strategis-ten vahvuuksien kehittämistä edistäviä prosesseja. Julkaisun neljässä seuraavassa osassa kuvataan Diakin strategisia vahvuuksia, jotka ovat selkärankana sivistys, ytimessä uudistuva eettisyys, supervoimana moninaisuus ja valttina osaaminen yhteisvoimin. Julkaisu päättyy Diakin opiskelijakunnan laatimiin loppusanoihin.

Julkaisussa on meitä savonllinnalaisia erityisesti kiinnostava  artikkeliteksti PIRULLISIIN ONGELMIIN VASTAAMISTA MONITOIMIJAISELLA YHTEISTYÖLLÄ – SOKRA-HANKE SOSIAALISTA OSALLISUUTTA EDISTÄMÄSSÄ, josta sivuilta 134-135 löytyy Osallisuuden vahvistamista yhteistoiminnalla: Savonlinnan kansalaislähtöinen kaupunkikehittäminen esittelyä.

Koko aineisto on ladattavissa tämän linkin kautta.

 

Oikeusministeriö selvittää keinoja vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi Vapaa! – Fri! -hankkeessa

Vapaa! – Fri! –hankkeen tavoitteena on tehdä vapaaehtoistyöstä houkuttelevampaa ja kehittää ratkaisuja, jotka vahvistavat erityisesti ikääntyneiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja julkisiin palveluihin.

Hankkeessa selvitetään erilaisten toimintaympäristön muutosten vaikutuksia vapaaehtoistyöhön. Tällaisia ovat muun muassa väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, järjestösektorin rahoituksen muutokset sekä teknologinen murros. Myös koronavirusepidemialla on ollut vaikutuksia ihmisten tarvitsemaan ja tekemään vapaaehtoistyöhön.

Hanke toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Työ käynnistyy kevään 2021 aikana sidosryhmien haastatteluilla. Sen jälkeen kutsutaan koolle yhteistyöryhmä tukemaan valmistelua ja toimeenpanoa. Tulossa on myös erilaisia vuorovaikutusta ja avointa valmistelua tukevia työpajoja sekä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia.

Hanke liittyy sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan 2030 ja tukee oikeusministeriön koordinoiman kansallisen demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa.

Lisää tietoa löytyy tämän linkin kautta.

OLKA viettää kesäpäivää verkossa

Valtakunnallisen sairaalavapaaehtoistoiminnan verkoston perinteisesti järjestämä kesäseminaari järjestetään tänä vuonna verkossa Kohtaamispaikkapäivien yhteydessä 21.-22.4.2021.

Ohjelmaa on tarjolla runsaasti ja monesta näkökulmasta niin yhdistyksille, vapaaehtoisille kuin vapaaehtoistoimintaa koordinoiville.

Ohjelma on kaksipäiväinen ja koostuu samaan aikaan tapahtuvista rinnakkaissessioista. Osallistuja voi koota itselleen mieluisen ohjelman valitsemalla kiinnostavimmat sessiot ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoa löytyy tämän linkin kautta.

Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan

Opintokeskus Sivis on koonut toimivan työkalupakin yhdistysten ja järjestöjen toiminnan ennakoivaan suunnitteluun.

Aineistoissa löytyy työkaluja mm. sen hahmottamiseen, miltä järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuus näyttää? Entä mitä taitoja vapaaehtoinen tarvitsee lähitulevaisuudessa? Olemme koonneet tälle sivulle tuottamiamme työkaluja järjestöjen tulevaisuustyöhön.

Ennakointityökalu auttaa yhdistyksiä ja järjestöjä kuulemaan sidosryhmiään ja sen perusteella ajattelemaan ja suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.

Tulevaisuustaitomallin avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoisten tulevaisuustaitoja ja eurooppalainen järjestöjen tulevaisuusskenaario antaa viitteitä vaihtoehtoisista lähitulevaisuuden näkymistä.

Voit ladata työkalut tältä sivulta ja ottaa ne käyttöön yhdistyksessäsi tai järjestössäsi.

SOSTE kokosi päivätoiminnan helmet vuodelta 2020

Järjestöillä on vahva jalansija etenkin päivätoimintapalveluiden tuottajina. Erilaisille ihmisryhmille päivätoimintaa tuottavista yksityisistä palveluntuottajista järjestömuotoisia oli viime vuonna 46 prosenttia, ilmenee SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tuoreesta selvityksestä.

Selvitys tarkasteli järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalveluita vuonna 2020. Päivätoimintaan kuuluvista palveluista etenkin päihdekuntoutujien päivä- ja palvelukeskukset olivat vankasti järjestöjen käsissä: niissä järjestömuotoisten tuottajien osuus yksityisistä palveluntuottajista oli peräti 87 prosenttia. Kuntouttavassa työtoiminnassa järjestömuotoisten tuottajien osuus yksityisistä palveluntuottajista oli lähes yhtä suuri eli 86 prosenttia.

Selvityksen tehnyt SOSTEn tutkija Juha Peltosalmi arvioi, että järjestöjen vahvaa asemaa päivätoiminnassa selittävät ainakin pitkä kokemus ja erityisasiantuntemus päivätoimintapalveluiden tuottamisesta.

”Päivätoimintapalvelut erilaisille erityisryhmille ovat perinteisesti kuuluneet monien järjestöjen palvelutoimintaan. Vaikka alalle on syntynyt myös yritysmuotoista toimintaa, järjestöjen asema on pysynyt vahvana. Tärkeää on tietysti myös se, että kyseisillä palveluilla – esimerkiksi kuntouttavalla työtoiminnalla – on kysyntää”, Peltosalmi sanoo.

Selvityksen perusteella järjestöillä on päivätoimintapalveluiden lisäksi vahva asema myös varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaiskasvatuspalveluita tuottavista yksityisistä palveluntuottajista järjestömuotoisia oli viime vuonna 42 prosenttia.

Järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalvelut vuonna 2020 –selvitys perustuu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteritietoihin marraskuulta 2020. Selvityksessä tarkastellaan järjestömuotoisesti eli rekisteröityjen yhdistysten ja säätiöiden itse tuottamia sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalveluja. Niihin eivät siis sisälly järjestöjen yhtiöittämät palvelut, jotka tilastoituvat selvityksessä käytetyissä rekisteritiedoissa yritysten palvelutuotannoksi.

Selvitys ladattavissa kokonaisuudessa tämän linkin kautta.