Etelä-Savon kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haku (2/23)

Alkaa

12.6.2023

Päättyy

8.9.2023

Linkki hakusivulle: EURA 2021: Etelä-Savon kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haku (2/23)

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ -hankehaku Etelä-Savossa

Kansalaistoimijalähtöisillä hankkeilla parannetaan osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR+ -ohjelman toteutukseen sekä edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

• Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.

• Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.

• Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.

• Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

• Lisätään yksinäisten, riippuvuus ja/tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein.

• Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta.

• Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.

• Edistetään heikommassa asemassa olevien toimintakykyä ja valmiuksia koulutus- tai työpolulle siirtymiseksi luovien alojen toimintoihin osallistamisen keinoin. 

• Tuetaan sosiaalista osallisuutta edistävän toimintamallin suunnittelua ja kokeilua. 

• Tuetaan ESR+ ruoka-apuhankkeisiin liittyviä osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

Kaikissa erityistavoitteissa horisontaalisiin periaatteisiin liittyvät mahdolliset kehittämistoimet tulee kuvata hankesuunnitelman sisällöissä toimenpidetasolla.

Hankkeiden tukitaso, rahoitusosuudet ja ryhmähankkeet

Hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti 80% hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuen hakijan on itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus). Lisäksi hankkeessa voi olla myös muuta rahoitusta, joka voi olla kunta-, muuta julkista- tai yksityistä rahoitusta. Ryhmähankkeen hakijoiden on laadittava yhteistyösopimus (tai aiesopimus hakuvaiheessa), joka liitetään hankehakemukseen.

ESR+ varoista rahoitettavissa kehittämishankkeissa sosiaalista osallisuutta edistävän toimintamallin suunnittelu ja kokeilu/pilotointi -hanketyypin vakioitu kertakorvaus on 50 000 euroa.

Hakuun asetettavan rahoituksen määrä

ELY-keskus varautuu rahoittamaan hankkeita tässä ESR+ -haussa enintään 1 miljoonalla eurolla vuosien 2023-2024 valtuuksista.

Valintaperusteet

Hakemukset tullaan arvioimaan yleisten valintaperusteiden sekä pisteyttämään erityisten ja tarkentavien valintaperusteiden osalta. Yleiset valintaperusteet rajaavat hakemusten tukikelpoisuutta: jos hakemus ei täytä yleisiä valintaperusteita, sitä ei pisteytetä eikä se ole tukikelpoinen. Erityiset ja tarkentavat valintaperusteet tullaan pisteyttämään ja ne asettavat hakemukset etusijajärjestykseen annettujen pisteiden perusteella. Pisteytyksellä arvioidaan sitä, kuinka hyvin hanke edistää ohjelman toteutusta. Hyväksyttyjen hakemusten tulee saavuttaa minimipistemäärä, joka on 50% maksimipistemäärästä. 

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yhteyshenkilöön. Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista. Hanketta ei kuitenkaan suositella aloitettavan ennen myönteisen päätöksen saamista, vaikka hankkeen aloittaminen hakemuksen vireille tulon jälkeen onkin mahdollista.

Hakemuksen liitteet:

• sopimukset ulkopuolisesta rahoituksesta 

• ryhmähankkeen yhteistyösopimus

• ALV-selvitys flat rate 7 % kustannusmallin hankkeissa