Marraskuun kuulumiset Välistä Väylälle -hankkeelta

Marraskuun hankekuulumisia!

Olemme edenneet hankesuunnitelman mukaisesti nyt pienryhmien lopetteluvaiheeseen ja aktiivisesti keränneet viime viikkojen ajan esr-lopetuslomakkeiden lisäksi palautetta ja arviointia pitkäkestoisesti hankkeen toimintoihin osallistuneilta työikäisiltä kuntoutujilta.

Palautteista ilmenee osallistujien myönteiset kokemukset mahdollisuuteen vaikuttaa pienryhmissä toteutettuihin aktiviteetteihin ja toimintoihin. Osallistumismahdollisuudet tutussa pienryhmässä koettiin erittäin tärkeinä ja oman ohjaajan tuella osallistujat rohkaistuivat kokeilemaan itselleen uusia juttuja ja liikuntalajeja. Palautteista käy selkeästi ilmi, että hankkeen asiakkaat kokivat pitkäkestoisesti osallistumisen pienryhmän mukana hankkeen toimintoihin lisänneen heidän työ- ja toimintakykyään, vapaa-ajan aktiivisuuttaan sekä sosiaalisia suhteitaan. Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi kootun kirjasen koettiin auttavan jonkin verran tekemään omaa hyvinvointia edistäviä valintoja.

Palautetta ja arviointia hankkeen toimenpiteiden toteutuksesta, vaikuttavuudesta on kerätty myös yhteistyöverkoston pienryhmien ohjaajilta sekä niiltä yhdistystoimijoilta, jotka ostopalveluina ovat hankeyhteistyössä olleet mukana mahdollistamassa toiminnallisia aktiviteetteja hankkeen pienryhmille, työikäisille kuntoutujille.

Palautteiden perusteella hankkeen matalankynnyksen, asiakaslähtöiset toiminalliset aktiviteetit pitkäkestoisesti ovat lisänneet pienryhmissä osallistujien aktiivisuutta, osallistumishalukkuutta, sosiaalisuutta sekä rohkeutta kokeilla uusia juttuja. Elämänhallinnan tueksi toteutetut Varautuminen sähkö- ja vesikatkoksiin häiriötilanteissa - koulutus, alkusammutus- ja perusensiaputaitojen harjoitteleminen sekä Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tueksi-kirjanen tarjosivat hankkeen asiakkaille tukea ja vahvistusta sekä konkreettisia käytännön neuvoja hyödynnettäväksi. Hankkeen tapahtumien ilmapiiriä ja tunnelmaa kuvattiin lämpimän iloiseksi, joustavaksi, innostavaksi ja kannustavaksi. Yhteistyö hanketiimin kanssa koettiin toimivaksi, hyväksi ja vaivattomaksi. Palautteiden perusteella on ilo todeta, että hanketiimi on onnistunut mahdollistamaan pitkäkestoisesti hankkeen kohderyhmälle asiakaslähtöisesti voimaannuttavia, elämänhallintaa tukevia, osallistavia ja toiminnallisia aktiviteetteja pitkittyneen korona-ajan vastapainoksi.

                          -----------------------------------------------------------------

Saimme jatkoaikaa hankkeelle 1.1.-30.6.2023 kolmannen sektorin toimijoiden ja

oppilaitosyhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Jatkoaikasuunnitelman tavoitteiden

mukaisesti hanketiimi toimii yhdyslinkkeinä kolmannen sektorin ja oppilaitosten

Xamk, Samiedu, Spesia välillä jalkautuvalla työorientaatiolla etsii aktiivisesti hankealueella

oppilaitosyhteistyöhön kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia.

Marras-joulukuun aikana kartoitamme Savonlinnan seudun ja Rantasalmen

yhdistystoimijoiden halukkuutta ja mahdollisuuksia hankeyhteistyöhön, joten olemme

loppuvuoden aikana vielä teihin yhteydessä s-postilla ja /tai puhelimitse.

          Näillä askelmerkeillä edetään kohti joulukuuta,

       - kuulumisiin ja näkymisiin!

  • Salla, Sari ja Tiia -