Avoimia ja avautuvia rahoitushakuja

Helmi-huhtikuun 2021 aikana on mahdollisuuksia mm. seuraavien rahoitusten hakuihin.

ESR
Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavan hankkeen tulee toteuttaa jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee olla ohjelman mukainen niin, että se pyrkii johonkin ohjelmassa kuvattuun tavoitteeseen. Keskeisiä tavoitteita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääntyminen sekä syrjäytymisen torjuminen.
ESR-haku koskee tällä hetkellä Eu:n ohjemakauden 2014-20 "häntärahoja" ja hakuaikaa on kesäkuuhun 2021 saakka.
Rahoitettavien hankkeiden toteutusaikaa on kesäkuuhun 2023 saakka.
Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet.

Nestorisäätiö
Nestorisäätiön tarkoituksena on ensi sijassa edistää ja tukea Saimaan uhanalaisten lajien, erityisesti saimaannorpan ja lohikalojen sekä niiden elinympäristön suojelutyötä lajien elinolojen turvaamiseksi ja parantamiseksi. Säätiö voi tukea myös laatokannorpan suojelutyötä tai jotakin muuta luonnonsuojelua edistävää toimintaa.
Säätiö myöntää avustuksia tarkoituksensa mukaiseen toimintaan, mm. lajisuojeluun, tutkimukseen ja ympäristökasvatukseen. Avustusten painopisteenä on konkreettinen suojelutyö.
Hakuaika 1.1.-28.2.2021
Hakuohjeet ja hakulinkki

Olvi-säätiö
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin:
-lasten hyväksi tapahtuva toiminta
-vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
-lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta)
-nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
-kotiseututyö
-luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen
Hakuaika 01.01. - 31.03.2021
Lisätietoja ja linkki hakuun.

Panda-palkinto
Panda-palkinnolla, joka jaetaan WWF:n erillisestä Heidi Anderssonin rahastosta, halutaan palkita luonnon ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita sekä toimintaa, joka edistää kestävää elämäntapaa.
Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, ja hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö tai yhteisö.
Hakuaika 22.02. - 05.04.2021
Lisätietoja ja linkki hakuun.

Lapsi ja luonto -säätiö
Lapsi ja Luonto Säätiön toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tukea luonnonmukaisin keinoin tapahtuvaa toimintaa, joka edistää ihmisten ja ympäristön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsite pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan ihminen on fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostama kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet ovat vaikutusyhteydessä toisiinsa sekä ympäristöön.
Vuoden 2021 apurahat julistetaan haettavaksi seuraaviin säätiön tarkoitusta edistäviin hankkeisiin:
1) Tieteelliseen tutkimukseen kokonaisvaltaisten ja luonnonmukaisten menetelmien vaikuttavuudesta ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin.
2) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.
Hakuaika 1.2.-31.3.2021.
Lisätietoja ja hakuohjeet.

Otto A. Malm'n rahasto
Säätiö edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille.
Apurahat jaetaan joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen (parillisina vuosina), joka toinen vuosi kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin (parittomina vuosina). Eli tänä vuonna on vuorossa yleishyödyllisiin tarkoituksiin jaettavat avustukset.
Hakuaika on 1.-30.4.2021.
Hakulinkki