Jättiläiset kuriin -vieraslajihanke käynnistyi

banneri

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on saanut Kainuun ELY-keskuksen hallinnoimasta Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan -hankerahoituksesta avustusta Jättiläiset kuriin -vieraslajihankkeen toteutukseen Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alueelle.

Haitallisiksi vieraslajeiksi nimettyjen kasvien leviäminen Suomen luonnossa on yksi suurimmista uhkista luontomme monimuotoisuudelle. Laki vieraslajien aiheuttamien riskien hallinnasta velvoittaa toimimaan vieraslajeista aiheutuvien vahingollisten haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Lain 4§ määrittää kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuudesta:

"Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle."

Jättiläiset kuriin -hankkeen kohteina ovat erityisesti jättipalsami-, jättiputki- ja lupiinikasvustot, ja torjuntatyötä tullaan ensisijaisesti toteuttamaan laajojen talkoiden merkeissä. Toki erityisesti jättiputken osalta hankkeessa on jonkin verran rahoitusta järeämpien mekaanisten ja kemiallisten keinojen käyttämiseen. Hankkeessa tullaan toteuttamaan myös laajaa viestintäkampanjaa muidenkin haitallisten vieraslajien tunnistamisen ja torjunnan aktivoimiseksi.

Jättiläiset kuriin -hankkeen puitteissa talkootyön tavoitteeksi on asetettu noin viidenkymmenen eri yhteisön innostaminen talkoisiin sekä yhteensä noin 1500 talkootunnin tekeminen. Hankkeen suunnitteluvaiheessa talkootöihin on jo sitoutunut useita ympäristö-, luontoliikunnan sekä asukas- ja kylätoiminnan yhdistyksiä, jotka ovat myös jo asettaneet itselleen tulevia talkootavoitteita. Esimerkiksi Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry on asettanut tavoitteekseen kahdensadan talkootyötunnin toteutumisen.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kanssa.

Jättiläiset kuriin -hankkeen ensimmäisiä työvaiheita ovat huhtikuun puolivälistä alkaen kohteena olevien kasvien kasvustojen kartoittaminen, talkootyöhön sitoutuvien yhdistysten ja yhteisöjen kokoaminen sekä konkreettisten talkootapahtumien suunnittelun käynnistäminen.

Jättiputken, jättipalsamin ja lupiinin osalta kartoittamisessa hyödynnetään Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen Vieraslajivahti-Facebook-ryhmää, jonne voi ilmoittaa tietoja olemassa olevista esiintymistä. Tietoja otetaan vastaan myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Kuvaile kasvustosta, mikä haitallinen vieraskasvilaji on kyseessä, mikä on esiintymän laajuus sekä missä ja minkälaisessa kasvuympäristössä esiintymä sijaitsee. Kerro myös paikan koordinaatit, jos ne ovat tiedossa, jotta voidaan jo tarkastelun alkuvaiheessa selvittää alueen maanomistaja ja hankkia lupa siellä esiintyvien haitallisten vieraskasvien torjuntaan.

12.4.-15.10.2021 toteutettavan Jättiläiset kuriin -hankkeen projektikoordinaattoriksi on valittu Tiina Pulkkinen, jonka tavoittaa puhelimitse numerosta 044 - 759 3577 ja sähköpostilla osoitteesta tiina.pulkkinen@kolomonen.fi

Hankkeen vastuuhenkilö Kolomosen organisaatiossa on yhdistyskoordinaattori Asko Koukkari, puhelin 044 - 759 3566 ja sähköposti asko.koukkari@kolomonen.fi